Zaman oksijen ve enerji oran? artacak demektir.

Zaman
zaman ya?ad???m?z, gö?üs ve kar?n bölgesinin üst taraf?nda kalbin h?zl? ve
düzensiz bir ?ekilde atmas? durumuna çarp?nt? denir. Yayg?n bir ?ikâyet
olmas?na ra?men her zaman ciddi bir rahats?zl??a i?aret de?ildir. Fakat ola?an
d??? bir durum oldu?undan o an ya?ad???m?z endi?e de çarp?nt? süresi uzat?r.

Bu
durum heyecan, üzüntü, gerginlik, stres, korku ve beslenme ilgili olabilir.
Bazen de kahve ya da çay? fazla içti?inizde de olabilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kalp
çarp?nt?s?n?n ciddi bir hastal?ktan kaynakland??? zamanlarda halsizlik, ba?
dönmesi, gö?üste s?k??ma ve nefeste zorlanma gibi ?ikâyetlerde olmas? endi?e
verici olabilir.

PS?KOLOJ?K
NEDENLER

Çarp?nt?n?n
sinirsel oldu?u zamanlarda fenal?k geçiriyor hissine kap?l?yor gibi derin derin
nefes al?r?z. Buna endi?e de eklenince bütün güne yay?lacak kadar uzun
sürebilir. Ani korku, ?a?k?nl?k ve kayg? durumlar vücutta adrenalin hormonu
salg?lan?r ve kalp at???m?z h?zlan?r.

AR?TM? (KALP R?TM?
BOZUKLU?U)

Kalp ritmi bozuklu?unun
sebep oldu?u baz? çarp?nt?lar da vard?r. Dakikada 50 ila 100 aras?nda
de?i?ebilir. Aritmi bu say?n?n ya dü?ük ya da fazla olmas?d?r. Sigara stres ve
anemi de aritmiye sebep olabilir.

 

?LAÇLAR

Alerji,
diyet veya kalp ilaçlar? ve baz? bitkisel takviye ürünler de kalp çarp?nt?s?na
yol açabilir.

KAFE?N, N?KOT?N

Art?k
bu iki illetin günümüz hastal?klar?n?n temel sebebi oldu?unu biliyoruz.
Maalesef al??kanl?k yapt?klar?ndan insanlar kendilerini kolayl?kla kurtaram?yorlar.
Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecekler, sigara veya enerji içecekleri fazla
miktarda tüketildi?inde çarp?nt?ya sebep olur.

Özellikle
enerji içeceklerini baz? gençler alkol ve sigarayla birlikte içerken
kendilerine ne kadar zarar verdiklerini fark?nda de?iller.

T?RO?T BEZ?N?N FAZLA
ÇALI?MASI

Tiroit bezi adl? organ,
tiroit hormonunu çok fazla üretti?inde

Hipertiroiti
ya da zehirli guatr denilen rahats?zl?k ortaya ç?k?yor. Bu da kilo kayb?,
asabiyet, çarp?nt? gibi ?ikâyetlere neden olur. Tiroit hormonu vücuttaki her
hücrenin oksijen ve enerji kullan?m?n? denetler. Tiroit hormonu fazlaysa
hücrelerde oksijen ve enerji oran? artacak demektir.