Türkiye’nin birlikte nas?l davran?laca??n? çal??t?lar. Ömer Yelkenci

Türkiye’nin en
kalabal?k ?ehirlerinin ba??nda gelen ?stanbul’da  Milli E?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyal
bilimlerle ortakla?a gerçekle?tirdi?i Harezmi E?itim Modelini, Milli E?itim
Bakanl??? di?er illerde de uygulamak için harekete geçti.

 

?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen sene
 yapmaya ba?lad?klar? “Zihinden Makineye
Bilgisayar Bilimleri Ö?retimi” uygulamas?yla, Harezmi E?itim Modeli’nin bir çok
il ve ilçede e?itim ö?retim verilen yakla??k elli okulda uyguland???n? ifade
etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),
Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)
kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest bak??
aç?s?yla çal??t?klar?n?, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?ini
dü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.

HAREZM? E??T?M MODEL?

Harezmi’nin Algoritmay? matematik bilimine hediye etmesinden
dolay? onun ismini bu çal??maya verdiklerini dile getiren ?stanbul Milli E?itim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar
bilimlerinin bu model için ana maddelerden bir tanesi oldu?unu aktararak, bu dü?ünce
tarz?yla problemlerin çözüm yollar?n? bularak problemi çözece?ini aç?klad?.

Harezmi modeliyle yakla??k be? ö?retmenin ayn? anda bir
s?n?fla ilgilenmesiyle birlikte yap?lacak düzenlemeyle ö?rencilerin daha da aktif
olaca??n? bildiren Yelkenci,  Ataköy’de
bir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yok
olmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latince
verdiler. Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortaya
koydular. Hocalar da olu?abilecek sorunlara kar?? ö?rencilerle birlikte nas?l
davran?laca??n? çal??t?lar.

Ömer Yelkenci sözlerin ?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya
geçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da ?ubat’?n 12’si ile 16’s?
aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmen a??rlayaca??z. On üç il
içinden sadece Edirne ve Kars belli oldu.