Türkiye hedeflerinin konu?uldu?u toplant?ya Kalk?nma Bakan? Lütfi

Türkiye Turizm
Yat?r?mc?lar? Derne?i’nde konu?an Ba?kan Oya Narin, erken rezervasyonlara
bakt?klar?nda Alman turist say?lar?nda yüzde yetmi? art?? gözlemlediklerini
söyledi.

TURUZM? 12 AYA
YAYMALIYIZ

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Do?u Akdeniz Uluslararas? Turizm ve Seyahat Fuar? öncesinde
turizm sektörünün önemli bile?enleri bir araya geldi. Türkiye turizminin 2018
hedeflerinin konu?uldu?u toplant?ya Kalk?nma Bakan? Lütfi Elvan ve Almanya
Turizm Endüstrisi Birli?i Ba?kan? Michael Frenzel konu?mac? olarak kat?ld?.

Kalk?nma Bakan? Lütfi Elvan konu?mas?nda, Türkiye’nin 12 ay
boyunca turizm hizmeti verebilecek bir ülke konumuna geldi dedi. Yaz aylar?na
yo?unla?m?? turizm arzlar?n?n oldu?u dikkatini çeken Bakan Elvan, içeriye ve
d??ar?ya yönelik arz yaratmal?, turizmi dört mevsime yaymal?y?z dedi.

Elvan, sözlerinin devam?nda turizm sektörünün di?er i?
sektörleriyle etkile?im halinde oldu?unu belirterek, genç nüfusa istihdam
olana?? sa?lad???n?, döviz girdisi ve vergi gelirleri aç?s?ndan ülke
ekonomisinin vazgeçilmezi oldu?unu belirtti. Bakan Elvan, konu?mas?n?n
devam?nda turizmin cari aç??? yar?ya indirmeye katk? sa?layacak dedi.

BÜYÜME TREND? DEVAM
EDECEK

Türkiye Turizm Yat?r?mc?lar? Derne?i Ba?kan? Oya Narin;
Alman turist say?s?nda yüzde 70, ?ngiliz turist say?s?nda yüzde 80’lere varan
art?? gözlemlediklerini söyledi. Brexit olay?ndan sonra Türkiye’nin sektörde
daha güçlü hale geldi?ine dikkat çeken Narin, büyüme trendinin bu senede devam
edece?ini söyledi. Oya Narin konu?mas?n?n devam?nda Rus turist say?s?nda da
art?? gördüklerini belirtti.

TUR?ZM?N ?HRACATÇI
K?ML??? GÖZARDI ED?LEMEMEL?

Ba?kan Narin, turizm sektörünün imalat sanayisinden ayr? bir
muamele görmemelerinin gerekti?ini söyledi. ?malat sanayisine verilen ihracatç?
desteklerinin kendi sektörlerine de ayn? ?ekilde verilmesi laz?m dedi.