Tokat’ta çok say?da kad?n Afrin’de vatan? için mücadele veren
askerlerimiz için içlik örüyor dualar ediyor.

Tokat’?n Turhal ilçesinde bir araya gelen çok say?da kad?n vakitlerini Mehmetçiklerin
yüzünü güldürmek için de?erlendiriyor. Onlarca kad?n Turhal Sivasl?lar Yard?mla?ma
ve Dayan??ma Derne?i’nde bir araya geliyor ve askerlere içlik örüyor, Zeytin
Dal? Harekat?na kat?lan askerlere Kur’an-? Kerim okuyarak dualar ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tokatl? kad?nlar?n Mehmetçi?imiz için yapt??? bu güzel etkinlik  Türk milletinin birlik ve beraberlik için
küçük yada büyük demeden att??? ad?mlara örnek oldu.

DUALAR ED?YORLAR ?ÇL?K ÖRÜYORLAR

Turhal Sivasl?lar Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i üyesi kad?nlar bir
araya geldiklerinde öncelikle Mehmetçik için Kur’an-? Kerim okuyor sonras?nda
da i? ba??na koyulup askerlerimiz için içlik örüyor.

ANNELER?M?Z CEPHEDE MERM? TA?IRDI

Tokatl? kad?nlar ile yap?lan görü?melerde, sorular? yan?tlayan Miyase
Da?k?ran, askerlerimiz için bir ?eyler yapmak istiyorduk bunun için bir araya
geldik dü?ündük neler yapabiliriz nas?l fayda sa?layabiliriz diye. ?mkanlar?m?z
k?s?tl? oldu?u için hava ?artlar?n?n en zor oldu?u bu dönemde onlar için içlik
örmeye karar verdik. Önceleri annelerimiz cephe mermi ta??rd?, ?imdi öyle bir
durum yok bizde ancak bu ?ekilde onlara destek olmaya çal???yor ve dualar?m?z?
eksik etmiyoruz dedi.

Teslime Özbay’da; tüm askerlerimiz için dua ediyorum Allah onlar?
aileleri ile kavu?may? nasip etsin. Tüm Türkiye onlar?n destekçisi elimizden
gelen ne varsa biz yapmaya haz?r?z dedi.

BELED?YE BA?KANINDAN Z?YARET

Turhal belediye ba?kan? tokatl? kad?nlara ziyarette bulundu Ba?kan
Y?lmaz Beker, yap?lan bu etkinli?in askerlerimize büyük moral olaca??n? ve
Anadolu’da onlar için duan eden kad?nlar?n oldu?unu bilmenin mutlulu?unu
ya?ayacaklar?n? kaydetti.