?stanbul’daki yenileme çal??malar?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu; denize yak?n,

?stanbul’daki
yüzlerce y?ll?k tarihi camilerinden, Eminönü’ndeki Yeni Camii’nin yenileme
çal??malar?n?n yar?s? tamamland?.

 

?stanbul Vak?f’lar Birinci Bölge Müdürlü?ü taraf?ndan
yenileme çal??malar? yapt?r?lan ?stanbul’un tarihi simgelerinden olan Yeni Cami
restorasyon çal??malar? devam ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yeni Cami’de yap?lan yenileme çal??malar?n?n yüzde ellisi
tamamland?. 1597 y?l?nda yap?m?na ba?lanan cami 1663’de ibadete aç?ld?. Cami’de
yürütülen çal??malarda minareden kubbeye, çini i?çiliklerine ve kalem
i?çili?ine kadar bütün alanlarda çok titiz bir çal??ma yürütüldü. Yenileme
çal??malar? ayn? zamanda uzman bir heyet taraf?ndan da kontrol ediliyor. 2016′?n
Mart ay?ndan beri devam eden çal??malara ra?men cami ibadete aç?k bulunuyor.

YEN?LEME
ÇALI?MALARININ YARISI B?TT?

Restorasyon çal??malar?n?n yar?s?n?n bitti?ini ifade eden
?stanbul Vak?flar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sar?, ?stanbul ve Tekirda?’da
kendilerinin yakla??k 55-60 civar?nda ?antiyelerinin oldu?unu belirtti. Bunlardan
bir tanesini de Eminönü’ndeki Yeni Cami, bu cami çok önemli. ?stanbul’a siluet
veren bu camiye herkesin u?ramak istedi?ini söyledi. Sar?, bu caminin yenileme
çal??malar?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu; denize yak?n, egzoz gazlar?ndan d??
etkenlerden dolay? çok kirlendi?ini ve bu y?pranmalar?n önüne geçmek için
çal??malara ba?lad?klar?n? ifade etti.

ÇALI?MALAR SON HIZLA
DEVAM ED?YOR

Konu?mas?n?n devam?nda Mürsel Sar?, alt k?s?mda çok
konforlu bir ibadet alan?n?n yap?ld???n? belirterek; insanlar?n bu çal??malara
ra?men ibadetlerini ferah bir ortamda yapt?klar?n?, kubbeleri a?t?klar?n? ve
herhangi bir çatlak olup olmad???n? kontrol ettiklerini söyledi. Avlunun
kubbelerinin kur?unlar? tamamland?. Yap?lan çal??malar?n ustalar taraf?ndan en
ince ayr?nt?s?na elden geçirildi?ine ve restorasyon çal??malar? hummal? bir
?ekilde devam etti?ini söyledi.