Sivas kendini yormaya, a??r i?ini yapmaya devam

Sivas Medicana Hastanesi
Doktorlar?ndan Uzman Dr. ?smail Erdo?u, mevsimsel etkilerin halk hastalar?
üzerindeki etkilerine de?inerek, “Özellikle k?? mevsimlerinde kalp
hastal?klar?n?n artt??? görüyoruz. Bunun çok büyük olas?l?kla daha çok
etkilendi?i ?ey diyet diye dü?ünüyoruz. Daha çok tuzlu ve ya?l? yemek
tüketiliyor. K?? olunca hastalar evlerine kapan?yorlar. Spor ve egzersizden
geri duruluyor. Buda kilo almalar?na ve dolay?s?yla kalp hastal?klar?n?n daha
da artmas?na ya da ortaya ç?kmas?na sebep oluyor. Hastalar?m?z hastal?klar?
hakk?nda çok bilinçli de?iller. K???n kalp hastal?klar? artt??? gibi ayn?
zamanda kalp ve iskelet sistemine ba?l? bir tak?m a?r?lar? da çok s?k
görüyoruz. Özellikle yo?un k???n, ayaz?n ya?and??? bölgelerde d??ar?da çal??an
ki?iler de kalp a?r?lar? kas a?r?lar? ile kar??abiliyor. Hastalar?n geç
müracaat etmesine sebep oluyor. Bu nedenle hastalar?m?zdan bizim istedi?imiz
?eyler; k???n özellikle mevsime göre davranmalar?d?r. Mevsime göre
beslenmeleri, e?er çok spor yapam?yor, yürüyemiyorsan?z, eforunuz k?s?tlanm??
durumdaysa az yemeliyiz” dedi.

“SO?UKTA
SABAH VE AK?AM SPORU YAPMAYALIM”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

So?uk havalarda sabah ve ak?am saatlerinde spor yapman?n
do?ru bir uygulama olmad???n?n alt?n? çizen Erdo?u, “Özellikle so?u?un oldu?u
sabah saatlerinde ya da ak?am saatlerinde d??ar?ya ç?kmak, spor yapmak do?ru
bir ?ey de?il. Günün saat özellikle 11.00 ila saat 14.00 aras?n? tercih etmekte
fayda var. Bu dönemde gribal enfeksiyonlarda biraz fazla, özellikle ülkemizde
?u anda yayg?n bir gribal enfeksiyon oldu?unu görüyoruz. Buna ba?l? olarak ayn?
kalp krizini e?lik eden, kalp krizine benzeyen, kalbin birtak?m enzimlerinin
laboratuvarda yükselmesine sebep olan, kalbin iltihab? dedi?imiz viral bir
enfeksiyon olu?uyor. Bu durumda da hastalar da gö?üs a?r?s? gibi bir tak?m
müracaatlar oluyor. Dolay?s?yla bu dönemde hastalar?m?za önerece?imiz ?ey
takiplerini düzen yapt?rmalar?, gö?üs a?r?s? oldu?unda mutlaka hastanelere
müracaat etmeleri gecikmemeleri gerekiyor. Viral bir enfeksiyon geçiriyorlarsa
çok a??r seyrediyorsa hastada halsizlik ve yorgunluk yap?yorsa, özellikle kalp
hastalar?n?n bu dönemlerde istirahat ederek evlerinde geçirmelerini tavsiye
ediyorum. Çünkü gribal enfeksiyonlar sonras? kalpte bir tutulma varsa kendini
yormaya, a??r i?ini yapmaya devam ediyorsa bu istenmeyen bir tak?m kalpte
durmalara, ritm bozukluklar?na sebep olabilir. Gripten sonra ba?layan kalp
a?r?lar?nda veya a?r? geçmiyorsa mutlaka hastaneye müracaat edilmesi gerekir.
Evde kendi kendilerine geçirmeye çal??mamalar?n? tavsiye ediyorum” ?eklinde
konu?tu.