Nawi?zuj?c na inne sektory. G?ówne elementy preizolowanych

Nawi?zuj?c do rysunku nr 2 nale?y stwierdzi?, ?e
najbardziej kluczowym obszarem dla Evenya
Polska Sp z o.o  jest
ciep?ownictwo. Na dalszych miejscach wskazuje si? na ch?odnictwo oraz przemys?.
W przypadku ropy oraz gazu, a tak?e przemys?u stoczniowego ich udzia?y w rynku
s? mocno ograniczone, chocia? tak?e przynosz? wymierne korzy?ci finansowe dla
analizowanego przedsi?biorstwa. St?d te? stosowne dzia?ania nale?y podejmowa?
na ka?dym polu, poniewa? mo?na je wykorzystywa? do ró?nych produkcji i tym
samym pozwalaj? one na ekspansje na inne sektory.

            G?ówne elementy preizolowanych rur
ciep?owniczych, czyli rura przewodowa, izolacja i p?aszcz ochronny, z
powodzeniem znajduj? zastosowanie tak?e w innych ga??ziach przemys?u poza
ciep?ownictwem, który przez d?ugi czas stanowi? najwi?kszy rynek zbytu. Poprzez
ci?g?e udoskonalanie produktu oraz stosowanie nowych materia?ów do produkcji
rur p?aszczowych Evenya
Polska Sp z o.o  opracowa?.
szeroki zakres niezawodnych i wydajnych systemów spe?niaj?cych potrzeby ró?nych
ga??zi przemys?u, handlu i u?ytkowników.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie
na zminimalizowanie straty ciep?a w ruroci?gach, preizolowane systemy stanowi?
atrakcyjn? alternatyw? w stosunku do tradycyjnych izolacji. S? one szybkie w
monta?u, mniej k?opotliwe w utrzymaniu, posiadaj? d?ug? ?ywotno??, a nade
wszystko posiadaj? lepsza izolacj? ciepln? powoduj?c znaczne obni?enie kosztów
przesy?u czynnika. Obecnie produkuje si? rury preizolowane do transportu
wszelkiego rodzaju p?ynów i gazów W zakresie temperatur od-200°C do +450°C.

            Oprócz tak szeroko obs?ugiwanego rynku
ciep?owniczego, jako g?ównej dzia?alno?ci firmy, Evenya
Polska Sp z o.o  specjalizuje
si? równie? w przemys?owych systemach rur pr?izolowanych. Do klientów nale??
tak?e firmy z przemys?u spo?ywczego i chemicznego. Systemy rur przemys?owych  s? ?atwe w monta?u i szczególnie odporne na
korozj? w wyniku dzia?ania soli i wody morskiej, st?d te? wykorzystywane s? w
przemy?le stoczniowym. Systemy Evenya
Polska Sp z o.o  . s? przyjazne
?rodowisku i bezpieczne w zakresie transportu ropy i gazu, wi?c znajduj?
zastosowanie równie? w tej ga??zi przemys?u.