M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,
kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? aday? olmak
istedi?ini aç?klad?.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen
“Vatan Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?.
Sisi, M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl???
yapmak istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere
yüksek kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

YOLSUZLUK YAPANLARI
ENGELLEYECE??M

Sisi; ülkesine can?n? vermeye haz?r oldu?unu dile getirerek;
koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n? belirtti. Abdulfettah
Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?t?rmayaca??n?
belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: oylarda tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden ba?kas?na
vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi ve
çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz. 
Yolsuzluklar? engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a
bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una
yakla?mamalar? için elimden geleni yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap
soraca??n? söyleyerek susmayaca??n? söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,
ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece
‘üçüncü dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?. Abdulfettah Sisi, 3
Temmuz 2013’te M?s?r’?n seçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi
askeri darbeyle devirmi?ti.