H???lt?l? solunum yolu hastal??? geçirdi?inigöstermektedir. Geli?mi? ülkelerde be?

H???lt?l? çocuk terimi, h???lt?l? solunumu bir aydan daha uzun süren ve/veya üç ya da daha fazla h???lt? ata?? geçiren çocu?utarif eden klinik bir tan?d?r ve çok say?da intrapulmoner ya da ekstrapulmoner nedenle geli?ebilir.H???lt?, çocuklarda en s?k rastlanan semptomlardan birisidir. De?i?ik çal??malar bir ya??ndan küçük çocuklar?n %10-15’inin,be? ya??ndan küçüklerin ise %25’inin en az bir kez h???lt? ile birlikte seyreden bir solunum yolu hastal??? geçirdi?inigöstermektedir. Geli?mi? ülkelerde be? ya??ndan küçük çocuklarda h???lt? prevalans? %15-32 aras?ndad?r. Türkiye’de 46.813çocu?u kapsayan bir ara?t?rmada bu oran %15,1 olarak bulunmu?tur.H???lt?, çocuklarda eri?kinlere oranla daha s?k görülmektedir. Bu fark çocuklarda hava yollar?n?n dar olmas?, havan?n dahafazla dirence maruz kalmas?, gö?sün geni?leme kapasitesinin yetersizli?i, elastik doku ve kollaterallerin azl??? ile aç?klanabilir.H???lt?l? çocuklar, birinci basamakta kar??m?za ç?kan çocuk hastalar?n oldukça büyük bir k?sm?n? olu?turmaktad?r. Bu sebeplebirinci basamak hekimleri h???lt? ay?r?c? tan?s?n? iyi yapabilmeli, tedavisini düzenleyebilmeli, gerekti?inde konsültasyon vesevki de içerecek ?ekilde yönetebilmelidir. Özellikle iki ayl???n alt?nda h???lt?s? olan, persistan h???lt?s?, belirgin solunums?k?nt?s?, büyüme gerili?i, h???lt?ya e?lik eden sistemik bulgular? olan çocuklar bir üst basama?a ya da dal uzman?nayönlendirilmelidir. Hastal???n seyrinde, s?kl?kla ast?m gibi kronik bir hastal?k geli?ti?inde, ebeveynlerin endi?eleride?i?ebilmektedir. Sürekli, kapsaml? ve güncel hizmet sunumu veren birinci basamak hizmet sunucusu, bu endi?eleringiderilmesinde, bilgi, beceri ve tutumla ilgili e?itim ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas?nda çok önemli bir yere sahiptir.Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak, Çocuk, H???lt?Approach to Wheezy Infant In Primary CareThe term wheezy infant is a clinical diagnosis, describing the wheeze in child that lasts longer than a month, and/or three ormore recurrent wheezing attacks and can be developed many of intrapulmonary or extra pulmonary reasons.Wheezing is one of the most common symptoms for children. Various studies indicate that 10-15% of the infants and 25%of the children under five years of age undergo at least once a respiratory disease associated with wheezing. Theprevalence of the wheezing for children under five years old is between 15-32% in the developed countries. This ratio hadbeen found as 15.1% in Turkey according to a research that included 46.813 children.Wheezing is more common in children than adults. This difference can be explained by the narrower airways, higherresistance exposure to air, insufficient chest expandability, lack of elastic tissue and collaterals in children.Wheezy children compose quite a large portion of the sick children seen in primary care. For this reason, the familyphysicians should be qualified to perform the differential diagnoses for wheezing, organize the treatment and manage theprocess by including consultation and referral if necessary. Especially infants with wheeze under two months, persistentwheeze, significant respiratory distress, growth retardation, children with wheezing accompanied by systemic signs shouldbe directed to a specialist. During the disease course often a chronic disease such as asthma may develop and parents’anxiety may change. The primary care physician who gives continuous, comprehensive, up-to-date services have a veryimportant role to eliminate this anxiety and to meet the educational necessities related to parents’ knowledge, skills andattitudes toward the illnesses. aydan daha uzun süren ve/veya üç ya da daha fazlayineleyen çocu?u tan?mlayan klinik bir tan? olup,birçok intrapulmoner ya da ekstrapulmonernedenlerden dolay? geli?ebilir.H???lt?, çocuklarda en s?k görülen semptomlardanbiridir. De?i?ik çal??malar bir ya??ndan küçükçocuklar?n %10-15’inin, be? ya??ndan küçüklerin ise%25’inin en az bir kez h???lt? ile birlikte seyreden birsolunum yolu hastal??? geçirdi?ini göstermektedir.Geli?mi? ülkelerde, be? ya??ndan küçük çocuklardah???lt?n?n prevalans? %15-32 aras?ndad?r 2.Türkiye’de 46.813 çocu?u kapsayan bir ara?t?rmadah???lt? prevalans? %15,1 olarak bulunmu?tur 3.H???lt?, s?k görülen bir bulgu olmas?na ra?men,aileler taraf?ndan net olarak anla??lamamaktad?r.Ailelerin, solunum seslerini do?ru alg?lay?palg?lamad?klar?n? sorgulayan bir ara?t?rmada,h???lt?l? solunumu %59 oran?nda do?rutan?mlad?klar? saptanm??t?r 4. Aileler, h???lt? olarak,burun t?kan?kl???, kaba havlar tarzda öksürük,horlama veya stridordan birisini tarifedebilmektedir.H???lt?, ilk 1-2 ayda çok nadir izlenir ve bu dönemdehava yolu obstrüksiyonunun, klinik bulgular?n?nneden görülmedi?i tam olarak anla??lamam??t?r. Buya?taki h???lt?ya neden olan alt solunum yollar?enfeksiyonlar?n?n ço?u, viral enfeksiyonlaraba?l?d?r. ?ki ayl?ktan küçük çocuklarda, Respiratuvarsinsityal virüsün(RSV) en önemli bulgusu h???lt?de?il, apnedir. Anneden geçen ya da geli?imseletkenler yeni do?anlarda virüslere kar?? farkl?immünolojik cevaba neden olmaktad?r. Akci?erinbu dönemdeki yap?s?n?n da yeni do?anlar? a??r havayolu obstrüksiyonlar?ndan korudu?u ilerisürülmü?tür. Fakat iki ayl?ktan sonra, h???lt?epizodlar?n?n insidans?, belirgin olarak artar ve 2-5ya? aras?nda pik yapar 5.H???lt?n?n, çocuklarda eri?kinlere oranla çok daha s?kgörülmesinin nedeni, çocuklar?n hava yollar?n?n,eri?kinlerinkinden daha dar olmas? ve havan?n dahafazla dirence maruz kalmas?d?r. Ayr?ca çocuklardagö?sün geni?leyebilirli?i, elastik doku vekollaterallerin az olmas? nedeniyle, çocuklar havayollar? atelektazi ve obstrüksiyonlara çok dahameyillidir 6,7.H???lt? karakterine göre tipik ve atipik olmak üzereikiye ayr?l?r. Bu iki tip, özellikleri ile birlikte,kar??la?t?rmal? olarak Tablo’1de özetlenmi?tir.Çocuklarda, h???lt?n?n ay?r?c? tan?s? anamnez, fizikmuayene, infant solunum fonksiyon testleri (SFT)ve pediatrik fleksiblelaringoskop ve bronkoskoplayap?l?r.