Garson “hay?r” dercesine bir a??z hareketinin ard?ndan “Bugün

Garson  “çay vereyim mi?”  Diye seslenince sohbet bir anda kesilmi?, tabaklar? ??k?rdatan bardak seslerinin ard?ndan kal?nd??? yerden devam edilmi?ti.Yaz boyu s?caktan bunalm??l???n ac?s? ç?kart?l?rcas?na serin havada s?cak bir sohbetin keyfi sürülüyordu.Konular h?zla de?i?iyor, sohbetin harareti de giderek art?yordu.Seyahat konular? hakk?nda bahseden arkada? bir ve son günlerin me?hur laf?n? telaffuz etmi?ti; “Elaz??’dan, Malatya’dan geçerken insana imreniyor! Bir Bingöl’ün giri? ç?k???na bak?n, Bir de Elâz?? Malatya’n?n … Adamlar çal???yorlar! Bizim ?ehre girince sanki bir ilçeye girmi? gibi oluyor insan ” “Hakl?s?n! Gerçekten Elâz?? ve Malatya’n?n ?ehirleraras? transit geçit noktalar? oldukça düzenli ve ??k! ”  Dedikten sonra sordum; ” Buralar? kim bu hale getirmi? miydin?”Ald???m cevap “Belediyeleri iyi çal???yor?” Oldu .  Bu güzergahlar?n Karayollar? 8. Bölge Müdürlü?ü a?? ve tüm bak?m ve be?enilen güzelle?tirme çal??malar??n?n bu kurum uhdesinde yap?ld???n? söyledi?imde kabullenememi?ti!Hatta ikinci sorum ” Peki, bu ?ehirlerde hiç çar?? merkezlerine girdin mi? Ya da mahallelerini dola?t?n m??  Diye sordu?umda, “hay?r” dercesine bir a??z hareketinin ard?ndan “Bugün Elaz??’dayd?m” diyen arkada? lafa girmi?ti!   “Sokaklar dar, çok güzergâh tek yön, mahalle aralar? berbat!”  Diye eklemi?ti.Evet! Bingöl’de do?algaz çal??malar?ndan dolay? bozulmas? ve onar?m ihalesindeki itirazlar nedeniyle Kamu ?hale Kurumu’nun (K?K) itirazlar? de?erlendirmek suretiyle bir gecikme olup s?k?nt? ya?and???n? görüyoruz!Park bahçelerinin yenilenmesi için yap?lan i?lemler, ihale olunca, sonuçland?r?l?p halk?n beklentileri kar??lamak için kullan?l?r.Trafik ve park sorununun giderek büyüdü?ünün fark?nday?z! Ye?il alanlar?n ço?alt?l?p daha ferah bir ortam yarat?lmas? gereklili?ini dile getirebiliriz.Buna benzer s?k?nt?lar?n varl???n? elbet bizler de görmezden gelemeyiz! Fakat, ona “Elâz?? ve Malatya” örne?i verilmesinin bilgi yoksunlu?undan kaynakland???n? dü?ünüyorum!  Nüfusa ba?l? gelir oranlar?, ticaret a??n?n geni?li?inde katk?lar? ve benzeri birçok etken varken, Elâz??, Malatya ve Bingöl belediyelerini mukayese etmeyi do?ru bulmuyorum!Bu demek de?il ki, eksiklerimizi de görmeyelim! Görelim elbette! Ama do?ru bilgi ve yakla??mla!Sadece araçla içinden geçilen Elâz?? ve Malatya’da, Karayollar? a??ndaki güzellikleri görüp “Bingöl’de neden böyle çal??m?yorlar? Neden Bingöl’ün giri? ve ç?k?? noktalar? ile bu aralardaki güzergahlarda böylesi kaliteli ve güzel i?çilik uygulanm?yor? Neden peyzaj çal??malar? ba?ka illerdeki gibi ??k ve göz al?c? de?il? Vs … demek ” , elbette hakl? bir söylem ve ele?tiri olabilir!  Nihayetinde ayn? kurum, bahçe konusu da bu kurum uhdesinde! Bingöl’de altgeçitlerin, kav?aklar?n, yollar?n ve yol kenarlar?n?n hali ortada!Yol kenarlar?nda kald?r?mdan etraf? çimlendirip a?açland?rd?lar Bingöllüler mi b?rakmad??Refüjleri çimlendirip düzenli bak?mlar? yap?ld? Bingöl halk? m? kar??du durdu?Tamam, kabul ediyorum! Refüjlerdeki korkuluklara zarar verildi ve bunun planlamas? hiç gözden geçirildi mi?Otobüs duraklar?n?n hesaba kat?lmamas? gibi bir eksiklik dikkate al?nd? ??m??Kamu mal?na zarar verilmesini me?rula?t?rmak gibi bir amac??m yok! Ama planlama hatas? oldu?u kanaatindeyim!Bizim de “kültürel eksikli?imiz” gerçe?ini de kabul ederek ….Elaz??’?n, Malatya’n?n giri? ç?k??lar?nda bizleri ortam düzenlemesini Bingöl’de uygulamamak sadece o kurumun eksikli?i mi?Elbette HAYIR!Siyasilerimiz yo?un bir bask? kurmu? olsalar yap?lmayacak m?y?m?Kürdere-Kervansaray?’n?n geçi? yolu yenilemek daha do?ru olmaz m?yd??Kaba taslak bir rakam verecek olursak, 300-500 Bin lira harcanarak bu güzergahtaki kald?r?mlar ve yollar yenilenemez miydi?Kald?r?m kenarlar? dahil peyzaj? gayet güzel hale getirilemez miydi?I??kland?rma sistemi yenilenip daha görkemli bir ?ehir havas? kat?lamaz m?yd??Yol ve kald?r?m kenarlar? temizlenip ?ehre yak???r bir atmosfer olu?turamaz m?yd??Çok da zor olmasa gerek! Üstelik siyasi bask?ya gerek duyulmaks?z?n! Ama YOK!Ki?isel Geli?im Uzman? Ahmet ?erif ?zgören’in bir seminerde bürokrasiye dairesi sarf ettiklerini aynen aktar?yorum; E?er bir adam kendi paras? için kendisi için harc?yorsa, iki ?eye bakar; fiyat?na ve kalitesine!E?er birileri, ba?kas?n?n paras?yla kendine bir ?ey alacaksa, ben sadece parlat?c? paras?yla kendim pardösü alacaksam, o zaman sadece kalitesine bakar?m, fiyat?na bakmam.Biralar?n kendi paras?n? ba?kalar? için harc?yorsa, bir tek fiyat?na bakar, hiç kalitesine bakmaz.Ama bir zamanlar ba?kan?n paras?n? ba?kas? için harc?yorsa ne fiyat?na bakar ne de kalitesine!Bu sözlerden yola ç?karak Karayollar? 8. Bölge Müdürlü?ü’nün Bingöl’deki i?lerine bakacak olursak, kalitenin çok da üst seviyesinden söyleyemeyiz!?htiyaçlardan ziyade yapm?? gibi yeniden onarmak gibi bir handikap olan alg?s? birçok insan?n haf?zas?na i?leyince, çok s?k i?itti?imiz cümle ?u kuruluyor; “Birilerini zenginle?tirmek için yap, sonra boz, sonra yeniden yap”Gerçekte böyle midir? Kesin hükümle konu?mak istemem lakin, Karayollar? 8. Bölge Müdürlü?ü’nün Bingöl’de s?ra d??? bir i? yapt???n? örneklem pek de mümkün görünmüyor!Ve sak?n, kimse Çapakçur Köprüsü tüm s?k?nt?lar? yap?l?yor diye, eksiklikleri örtbas etmeye kalkmas?n!Ba?ka illerde yap?lanmalar? görüyoruz! Bu nedenle de bu köprü Bingöl’e bir lütuf de?ildir!Düza?aç Kav?a??’nda köprülü kav?ak yap?n, bu halka k?ymet verildi?ini söyleyip alk??layal?m!Karadeniz’de bu köprülerden, bu köprülerden yüzlercesini yapt?rabilece?iniz say?s?z tüneller var!Eksiklerin k?sa vadede giderilmesi, projelerin gelece?in görülerek do?ru haz?rlanmas? ve bu ?ehrin insan?na art?k de?er verilmesini istiyoruz!Harcananlar bizim vergilerimiz ise, bizim param?z? kullan?rken fiyat?na da, kalitesine de bak?n lütfen!