Evrak da resmi hale getirir. Evrak tasdiki bir

Evrak tasdiki evrak?n üzerindeki imzan?n do?rulu?unu,
imzalayan?n görevini teyit etmek amac?yla yabanc? bir belgeye geçerlilik
kazand?ran, belgenin yasall???n?n tasdik edilerek ba?ka bir ülkede de geçerli
olmas?n? sa?layan resmi bir uygulamad?r.

Evrak tasdik i?leminde, ba?l?
bulunan bölgenin valili?i ve Türkiye’den mal ithal eden ?irketin ba?l? oldu?u
ülkenin konsoloslu?u evrak?n orijinal oldu?unu tasdik ederek belgeyi Türkiye
d???nda da resmi hale getirir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Evrak tasdiki bir evrak?n
yasall???n?n ba?ka bir ülkede de geçerli say?lmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan
resmi bir uygulamad?r. Evrak tasdik i?lemleri belge türüne bak?lmaks?z?n baz?
prosedürlere tabidir. Onaylanacak evrak, yeminli bir tercüman taraf?ndan ?ngilizce
ve Arapça dillerine çevrilir. Orijinaline uygun olarak haz?rlanan belge noterde
tasdiklenir. Valilik taraf?ndan da onaylanan evrak?n Dubai Konsoloslu?una
götürülmesi gerekmektedir. Evrak tasdik i?lemi 5-7 i?günü sürmektedir.

Dubai evrak tasdik i?lemi, ticari fatura tasdiki, e?itim diploma tasdiki,
çal??ma izni tasdiki, evlilik cüzdan? tasdiki, vekaletname, men?e ?ahadetnamesi
vb. resmi belgelerin tasdik i?lemlerinin konsolosluk taraf?ndan yap?lmas?d?r.

 

 

Dubai evrak tasdik i?lemleri için onay? yap?lacak diploman?n ?ngilizce
noter onayl? tercümesinin yap?lmas? gerekli olup onayl? evrakla birlikte
diploman?n asl?n?n Dubai, Birle?ik Arap Emirli?i (BAE) konsoloslu?una
iletilmelidir.

Dubai Konsoloslu?u her evrak için ayr? ba?vuru ücreti talep etmektedir.
Ticari ba?vuru i?lemlerinde sayfa ba??na ücret al?nmaktad?r. ?ahsi ve ticari
evrak tasdik ücretleri birbirinden farkl?d?r. E?er fatura tasdiki yap?lacaksa
ücretini konsolosluk belirlemektedir. Evrak tasdik i?lemleri Cuma günü hariç
hafta içi her gün Dubai Konsoloslu?u’nda yapt?rabilir.

Men?e sertifikas?, ihracatç?n?n ba?l? bulundu?u Ticaret Odas? taraf?ndan
tasdik edilen ürünlerin men?eini belirten belgedir. ?hraç edilen ürünün
men?eini belgelemek için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin temsilcilikleri
taraf?ndan da onaylanmas? gerekir.

Fas, ?ran, Cezayir, Suriye,
Dubai, Tunus, M?s?r, Ürdün ve Lübnan’a yap?lan ihracat i?lemlerinde belgelerin
tasdik ettirilmesi gereklidir.

Ortado?u ülkeleri
konsolosluklar?nda fatura tasdiki, vekaletname, sözle?meler gibi evraklar?n
d???nda, ülkelerde aç?lan ihalelere kat?lacak firmalara ait resmi evraklar?n da
tasdiki yap?lmaktad?r.

Konsolosluk tasdikli
faturan?n di?er ismi tasdikli fatura belgenin ihracatç?n?n kendi orijinal
faturas?n? düzenleyerek ihraç edece?i ülkenin konsoloslu?una tasdik ettirdikten
sonra ithalatç?ya gönderdi?i fatura denmektedir. ?hracatç? ilk önce orijinal
faturas?n düzenler, daha sonra ba?l? oldu?u ilin valili?ine giderek haz?rlad???
faturay? onaylat?r. Ortado?u ülkeleri ve ?srail bu faturay? özellikle
istemektedir.

Ortado?u ülkelerinin ticaret
kurallar?, söz konusu ülkeler taraf?ndan ithal edilecek ürünlerin gümrük
i?lemlerine te?kil edecek, konsolosluk taraf?ndan tasdik edilmi? faturan?n
beyan edilmesi istenmektedir.

Birçok Ortado?u ülkesinin
ticari, diplomatik, turistik nedenlerle seyahat eden ki?ileri vize uygulamas?na
tabi tuttuklar? gibi Türkiye’den ihracat? yap?lacak ürünler için ülkeler
fatura, men?e ?ahadetnamesi gibi belgelerin gerekli makamlar taraf?ndan tasdik
ettirilmesi ?art? getirilmi?tir.

Türkiye’de düzenlenen
apostilli evrak ba?ka bir ülkede beyan edilecekse konsolosluk yetkilileri
taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir.

Onay? istenen evraklar
genelde men?e ?ahadetnamesi, fatura ve sa?l?k sertifikas?d?r. Bu evraklar?n
ihracat? yap?lacak ülke temsilciliklerinde tasdik edilmesi gereklidir.

Aksi takdirde ürünleri alacak
olan ?irket gümrük i?lerini yapamamaktad?r. Ülkelerin evrak tasdik i?lemleri
de?i?iklik gösterebilmektedir.

Evrak tasdik i?lemleri için
gerekli olan belgeler ?u ?ekildedir:

Tasdik edilmesi gereken resmi
evrak?n asl?.

?irketin antetli ka??d?na
yaz?lm?? yetki yaz?s?