Deniz Ticaret Odas?
Ba?kan? Arif Y?lmaz, turizm kenti Bodrum’un koylar?yla, marinalar?yla,
özellikle yat sektörüyle gözde haline geldi dedi.

Arif Y?lmaz yapt??? aç?klamada, turizm gelirlerinin yüzde
yirmisi deniz turizminden geldi dedi. Y?lmaz, Türkiye’deki marinalar?n kalite
anlam?nda çok iyi durumda oldu?unu belirtti. Bodrum’da ki marinalar?n tercih
edilmesindeki sebebin koylar?n etken oldu?unu belirten Y?lmaz, yatlar?n
koylarda zaman geçirmesinden dolay? k?y?lar ve marinalar yüksek talep
almaktad?r dedi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

YATÇILIK LOKOMOT?F
SEKTÖRÜMÜZ OLDU

Bodrum’un lokomotif sektörlerinden biri olan yatç?l?k
turizmi yerel istihdama destek verdi?ini belirten Y?lmaz; sektörün yerel olmas?
ekonomimize çok katk? sa?l?yor, ihracatta ilk üç s?raya giriyor diye konu?tu.

Mavi yolculuk markas?n?n buralardan ç?km?? oldu?unu, bir
dünya markas? haline geldi?ini belirtti. Ege’de pazarlamalar?n?
yapabildiklerini söyleyen Arif Y?lmaz, yolcular?n memnun olduklar?n? ve
H?rvatistan’da yüz tekne ald?klar?n? aktard?.

MAR?NALARIN YARISI
MU?LA’DA

Ülkemizde elliye yak?n marina oldu?un aktaran Y?lmaz,
yakla??k on alt? bin kapasiteli oldu?unu ve yar?s?n?n Mu?la’da oldu?unu ifade
etti.  Y?lmaz, Güney ve Ege’nin
marinalar? ön planda dedi. Marinalara gelen yatç?lar?n, ya?am kalitesi, temiz
deniz ve sessizli?in buralar? cazibe merkezi haline geldi?ini söyledi.

 Hedeflerinin dünya
pazar?na aç?lmak oldu?unu aktaran Arif Y?lmaz, ?spanya’n?n, Yunanistan’?n,
Fransa’n?n, ?talya’n?n rakip ülkeler olduklar?n? ama bizimde onlardan a?a??
kal?r yanlar?n?n olmad?klar?n? aktard?.

Bodrum Denizciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Demiröz, konu?mas?nda
Bodrum’da denize olan sevginin maksimum seviyede oldu?unu belirterek en önemli
marinalar?n Bodrum’da olu?unu söyledi.