AK Parti ?stanbul
Milletvekili Burhan Kuzu, TSK’n?n Afrin’e düzenledi?i Zeytin Dal? Operasyonu’nun
ard?ndan ABD’den art arda çeli?kili aç?klamalar geldi?ine dikkat çekti. ABD
Ba?kan? Trump’a ac?d???n? ifade eden Kuzu, “Afrin konusunda ABD’nin kafas?
epeyce kar???k.  Ben en çok Trump’a
ac?yorum” dedi.

ADAM ?Y?CE KÖ?EYE
SIKI?TIRMI?LAR

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Burhan Kuzu, ABD’de Afrin
konusunda kimin ne dedi?inin belli olmad???n? söyledi. Lehte ve aleyhte
aç?klamalar yap?ld???n? an?msatan Kuzu ?unlar söyledi:

“Bir defa “,kimim ne dedi?i
belli de?il. Sürekli bir birini çürüten leh ve aleyhte aç?klamalar geliyor. Ancak
ben en çok Trump’a ac?yorum. Adam? iyice kö?eye s?k??t?rm??lar. Bir zamanlar “Zavall?
Obama” diyordum, sanki “Zavall? Trump” diyece?iz.”

GÜVENL? BÖLGE ELE?T?R?S?

Öte yandan Burhan Kuzu,
ABD’nin Türkiye’ye Suriye s?n?r?nda 30 kilometrelik Güvenli Bölge önerisini de
inand?r?c? bulmad???n? aç?klad?. Türkiye’nin bu öneriyi 5 y?l önce yapt???n?
ancak ABD taraf?ndan de?erlendirilemedi?ini an?msatan Kuzu “ABD ,be? y?l önce
kar?? ç?kt??? Türkiye-Suriye s?n?r?na 10 Km.lik “güvenli alan” formülünü bu
sefer kendi önerdi; üstelik ”30 Km.ancak i?inizi görür” diyerek. Ben bunda
samimiyet görmüyorum. Hedef, “silaha bo?du?u PYD’yi Türkiye’nin elinden
kurtarma” çabas? gibi geliyor” dedi.

PKK ORADA DO?DU

Burhan Kuzu, Afrin’in terör
örgütü PKK’n?n gerçek do?u? yeri oldu?unu söyledi. Terörist ba?? Abdullah
Öcalan’?n 1979 y?l?nda Türkiye’den kaçt?ktan sonra Afrin’e yerle?ti?ini
kaydeden Kuzu sözlerini ?öyle tamamlad?:
“Afrin’nin bir di?er önemi de, Terörist Ba?? Öcalan Türkiye’den kaç?nca Afrin’e
s???nd? ve orada Amanos Da?lar?n?n Suriye eteklerinden terörist toplam??t?. Burada
palazlanm??lard?. K?sacas? ?u anda PKK’n?n ye?erme yerleri dövülüyor. PKK bu yüzden
ac? ?st?rap çekiyormu?. Tam isabet demek.

?leride,911 KM uzunlu?undaki
Suriye s?n?r?m?z boyunca onlarca yeni Kandil noktalar? olu?mas?n? engellemek
için,Afrin benzeri Operasyonlar? yapmak durumunday?z. Nitekim Zeytin Dal?
Harekat? bu amaçla gerçekle?tirilmektedir. Hedef tamam?yla  terör örgütleridir.”