13 fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu. Kazaya

13 May?s’ta Mu?la-
Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibi
Bülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

Geçti?imiz y?l Mu?la’da
Anneler Günü Program? için Marmaris’e giden yolcular? ta??yan midibüs
sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?i
ise yaralanm??t?. ?ddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla ki?inin
ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?.

?ddianamede, kazada hayat?n? kaybeden midibüs ?oförü Arma?an
Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye otobüsünü sollayarak sa?
?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan viraj? a??r? sürat
nedeniyle alamad?. Beton bloklara çarparak 20,9 metre yükseklikten ?arampole
yuvarland?.

HEYET RAPORU
TAMAMLADI

Araç üzerinde incelemelerini tamamlayan üç ayr? bilirki?i
heyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinin
devre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?
nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?yla
sa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

Kazaya bir di?er sebep, arac?n orijinal fren sistemlerini
standart olan?n d???nda kalan fren sistemleriyle de?i?tirmek oldu.

?DD?ANAMEDE M?D?BÜS
SAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDU

Tamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? sürekli
kullanmad??? tespit edildi. Sertba?,  el
frenini de kullanm??, yolun e?iminin yüksek olmas?ndan ötürü arac?
durduramad??? tespit edildi.

Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???
iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibi
Bülent Çetinda?, gerekli mercilerden yasal onay ve izni almad??? gerekçesiyle
asli kusurlu bulundu.

Çetinda?, el freni sistemlerini daha güçlendirmek ve
kolayla?t?rmak için uygun olmayan ba?ka bir fren sistemi takt?.