· Quy trình V? Theo Nh?c: Âm nh?c

·    
Hi?u qu? khi ?ng d?ng CNTT vào
gi?ng d?y theo Quy trình:V? Theo Nh?c.

–       ?ng d?ng công ngh? thông tin vào d?y
h?c.  Phát huy hi?u qu? khi th?c hi?n các
ho?t ??ng: Quan sát, nh?n xét, phân tích, h??ng d?n h?c sinh làm bài t?p.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

–       ?ng d?ng công ngh? thông tin vào d?y
h?c. Phát huy hi?u qu? cao trong các ho?t ??ng d?y và h?c.

– Ch? y?u mang tính giáo d?c th?m m?, t?o ?i?u ki?n
cho h?c sinh ti?p xúc làm quen cái ??p c?a thiên nhiên, c?a các tác ph?m m?
thu?t. Qua ?ó các em v?n d?ng hi?u bi?t v? cái ??p vào cu?c s?ng th??ng ngày và
?? có thêm tình yêu quê h??ng ??t n??c.

b.?ng d?ng
Công ngh? thông tin vào d?y h?c theo Quy trình V? Theo Nh?c 

–      
Ý ngh?a quan tr?ng trong d?y và h?c.

–      
Có vai trò r?t th?c ti?n.

–      
Giáo d?c các em phát tri?n tài n?ng
v? môn h?c qua ?ó các em nhìn nh?n ???c cái hay, cái ??p trong cu?c s?ng.

–      
Quy trình V? Theo Nh?c: Âm nh?c luôn ?óng vai trò quan tr?ng
trong ??i s?ng c?a con ng??i. Âm nh?c và giai ?i?u luôn gây h?ng kh?i cho h?c
sinh, có th? làm cho các em n?ng ??ng h?n, (có khi nh?y múa theo giai ?i?u,
ti?t t?u). Trong quy trình d?y – h?c m? thu?t này, âm nh?c và m? thu?t ???c k?t
h?p v?i nhau ?? t?o cho h?c sinh s? thích thú, trí t??ng t??ng, kích thích s? sáng
t?o trong h?c t?p.

Quy trình d?y – h?c m? thu?t: T?o
tác ph?m ngh? thu?t d?a trên âm nh?c

·    
?? ?ng d?ng Công ngh? thông tin vào d?y h?c theo Quy trình V? Theo Nh?c c?n ph?i có các thi?t b? d?y h?c sau:

–      
Máy vi tính

–      
Máy chi?u

–      
Loa vi tính.

·    
Chu?n b? bài d?y:

–      
Giáo viên
tìm hi?u n?i dung, yêu c?u bài d?y.

–      
S?u t?m tài
li?u, tranh ?nh liên quan ??n bài d?y, thông qua các kênh nh? sách, báo, truy?n
hình ??a ch? các trang Web…r?i l?u vào máy tính